REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

I. Postanowienia Ogólne

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. ENK lub Operatora Usługi – Era Nowych Kobiet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 13,  00-071 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000838959, NIP 5252821897, REGON 1385974258, będąca Usługodawcą w rozumieniu art. 2 pkt 6 UŚUDE;
 2. Usługobiorca lub Klient  – osoba fizyczna, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
 3. Regulamin –  niniejszy dokument określający warunki korzystania z usługi;
 4. Newsletter – newsletter przesyłany Usługobiorcy przez ENK, stanowiący usługę świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 2 pkt 4 UŚUDE;
 5. Informacja handlowa – informacja handlowa w rozumieniu UŚUDE;
 6. Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 7. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem  Sklepu Internetowego;
 8. Sklep internetowy  – serwis internetowy należący do Ery Nowych Kobiet Sp. z o.o., w ramach którego ENK udostępnia Newsletter. Serwis jest dostępny pod adresem www.marcink21.sg-host.com;
 9. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.);
 10. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
 11. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);
 12. UŚUDE – ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, określa zasady świadczenia usługi dostarczania Informacji Handlowych drogą poczty elektronicznej przez Operatora Usługi.
 2. Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail), natomiast nie jest konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

II. Przedmiot usługi

 1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez ENK  na podany przez Usługobiorcę  adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających Informacje Handlowe dotyczące oferty produktów i usług oferowanych przez ENK, w tym sklepu internetowego ENK oraz podmioty powiązane z ENK, a także przesyłaniu informacji o innych produktach i usługach, w tym wydarzeniach i promocjach organizowanych przez ENK  i podmioty współpracujące. Celem usługi jest dostarczanie aktualnych informacji o trwających promocjach, akcjach specjalnych i innych wydarzeniach związanych z Erą Nowych Kobiet.
 2. Usługa dostępna jest wyłącznie dla osób, które dokonają rejestracji w sposób określony w Regulaminie, tj. za zgodą Usługobiorcy oraz po akceptacji Regulaminu.
 3. Wysyłka Newslettera realizowana jest w nieregularnych odstępach czasu.
 4. Użytkownik zawierając umowę o świadczenie usługi Newsletter, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w postanowieniach powyższych.
 5. Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

III.. Warunki korzystania i wymagania techniczne

 1. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z usługi jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 3. Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 4. Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej www.eranowyhckobiet.com w części dotyczącej Newsletter poda swój adres e-mail, zaakceptuje niniejszy regulamin, a następnie kliknie przycisk „Zapisz” albo wyrazi wolę korzystania z usługi Newsletter przy zakładaniu konta użytkownika Sklepu Internetowego ENK. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie na podany adres e-mail wiadomości potwierdzającej chęci otrzymywania subskrypcji przez osobę dodaną do listy odbiorców. Akceptacja skutkuje uruchomienie świadczenia usługi Newsletter.
 5. Usługobiorca  korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od działań o charakterze bezprawnym, w szczególności nieuprawnione jest podawanie cudzych danych.
 6. Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowiące utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie treści Newslettera w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,
  3. przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej,
  4. posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego Adresu poczty elektronicznej.
 8. Operator Usługi zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usługi. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej albo nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 9. Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Newslettera wynikający z przyczyn od niej niezależnych. ENK zastrzega sobie prawo do krótkotrwałej przerwy w działaniu usługi Newsletter w przypadku planowanej, bieżącej obsługi bądź konserwacji strony, serwera lub oprogramowania służącego do przesyłania Newslettera.
 10. Operator Usługi informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzania usprawnień. Więcej informacji w zakresie korzystania z plików cookies lub innych technologii internetowych znajduje się w Polityce prywatności i cookies.
 11. ENK  zastrzega, że korzystanie z Newslettera może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się przedsięwzięcie przez Usługobiorcę odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

IV. Moment zawarcia i rozwiązania umowy na świadczenie usługi Newsletter

 1. W celu dokonania rejestracji w bazie Newslettera, Usługobiorca podaje swój adres poczty elektronicznej na stronie (opcjonalnie także imię i nazwisko żeby personalizować Newsletter), wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywana Newslettera oraz wykorzystywania adresu e-mail w tym celu oraz potwierdza akceptację postanowień Regulaminu i wybiera przycisk „Zapisz”
 2. Moment zawarcia Umowy o świadczenie usługi wysyłki Newslettera następuje w chwili akceptacji przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu.
 3. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, to jest do momentu rezygnacji z tej usługi. Usługobiorca może anulować subskrypcję Newslettera poprzez oświadczenie o rezygnacji za pomocą odnośnika zawartego w każdej wiadomości wysyłanej na jego adres e-mail zawierającej Newsletter lub wskazany w wiadomości adres e-mail
 4. Każda ze stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
 5. Usługobiorca może rozwiązać Umowę w dowolnym momencie, aktywując link znajdujący się w stopce każdego przesyłanego Newslettera.
 6. Rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek za stron skutkuje zaprzestaniem przesyłania Newslettera na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę.

V. Czas trwania usługi

 1. Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter w każdym czasie. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 3. Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail kontakt@marcink21.sg-host.com lub poprzez kliknięcie w odpowiedni link w subskrypcji.
 4. Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Klientów na podane przez nich adresy e-mail.
 5. Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Klienta.

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy na podstawie RODO  oraz w związku UŚUDE jest Era Nowych Kobiet sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 13,  00-071 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000838959, NIP 5252821897, REGON 1385974258
 2. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane w celu:
 1. wysyłania Newslettera zawierającego w/w informacje handlowe i marketingowe za zgodą Usługobiorcy;
 2. realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną w zakresie obsługi subskrypcji Newslettera, możliwych w tym zakresie reklamacji (tj. w ramach umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną) oraz zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach uzasadnionego interesu ENK.
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 4. w celach analitycznych i statystycznych – lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu;
 5. w celu realizacji praw i reklamacji, aktualizacji danych, prowadzenia bazy subskrybentów, będących realizacją naszego uzasadnionego interesu
 1. ENK w celu realizacji usługi Newslettera przetwarza dane osobowe Usługobiorców w postaci ich adresów poczty elektronicznej. W celu spersonalizowania Newslettera Usługobiorca może dodatkowo podać również dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska (opcjonalnie). Newsletter może zawierać informacje o charakterze handlowym, w związku z czym dla skorzystania z tej usługi wymagane jest udzielenie przez Usługobiorcę uprzedniej wyraźnej zgody na przesyłanie Newslettera na wskazany adres e-mail. Udzielona przez Usługodawcę zgoda może być w każdej chwili wycofana, niemniej wycofanie zgody uniemożliwi otrzymywanie Newslettera.
 2. Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji dotyczącej usługi powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą pisemną) lub adres poczty elektronicznej (w przypadku chęci otrzymania odpowiedzi na reklamację drogą mailową).
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z subskrypcją Newslettera zostały wskazane poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej w momencie zapisu na Newsletter, wskazując w szczególności na dane administratora, dane kontaktowe, cele i podstawy przetwarzania danych Usługobiorców, okres przechowywania, informacje dotyczące realizacji praw.
 4. ENK zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach usługi. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi określne przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 5. Usługobiorca, podając Dane osobowe oświadcza, że,
  1. są one kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. nie naruszają one praw osób trzecich,
  3. jest uprawniony do zawarcia Umowy,
  4. zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień,
  5. zapoznał się z klauzulą informacyjną udostępnioną przez Usługobiorcę momencie zapytania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usług, zgodnie z Regulaminem.
 7. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych zgłoszonych w toku świadczenia usługi Newsletter nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie,

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy kontakt@eranowyhckobiet.com. W przypadku wątpliwości Klient może skontaktować się z Operatorem Usługi pod numerem telefonu: 792890528
 2. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

VIII. Własność intelektualna

Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), udostępnianych przez Era Nowych Kobiet, w szczególności prawa autorskie, przysługują Erze Nowych Kobiet  lub podmiotom, z którymi Era Nowych Kobiet zawarła odpowiednie umowy. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z usługi Newsletter, na terenie całego świata. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

IX. Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 czerwca 2020 r.
 2. Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem internetowym
 3. ENK zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 4. ENK ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu lub wprowadzenia nowego. Usługobiorca zostanie poinformowany o zmianie postanowień Regulaminu lub wprowadzeniu nowego Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
 5. Nowy Regulamin lub zmiany postanowień dotychczasowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Usługobiorcy. W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian w Regulaminie lub nowego Regulaminu, przysługuje mu prawo rozwiązania Umowy wysyłki Newslettera w trybie przewidzianym w punkcie 4.5. Regulaminu.
 6. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy RODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.