§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) jest Era Nowych Kobiet Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie (00-071) przy ul. Krakowskie Przedmieście 13, zwana dalej „Organizator”.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Ulubiony kawowy rytuał powered by MOKATE” (dalej „Regulamin”).
 3. Konkurs trwa od 12.02.2021 tj. od momentu opublikowania wpisu konkursowego określonego w § 3 pkt. 1 do 19.02.2021 do godziny 23:59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”).
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.
 5. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
 6. Konkurs jest prowadzony na stronie www.instagram.com, na profilu „eranowychkobiet_klub”.

§2.

WARUNKI WZIĘŁA UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mają ukończone 18 lat. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która posiada profil na Instagramie zgodny z regulaminem serwisu Instagram (dalej: „Uczestnik”).
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby fizyczne współpracujące z Organizatorem przy organizacji konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 4. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska lub nicka używanego na Instagramie na liście zwycięzców Konkursu na profilu @eranowychkobiet_klub oraz @mokatecoffee w serwisie Instagram.

§3

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Zadaniem konkursowym jest opublikowanie zdjęcia na swoim profilu Instagramowym w formie posta o tematyce zgodnej z zadaniem zamieszczonym przez Organizatora w poście komunikujący o konkursie na profilu @eranowychkobiet_klub w dniu 12.02.2021 oraz oznaczenie profili @eranowychkobiet_klub, @mokatecoffee i dodanie hashtagu #kawowyrytualmokate. Zdjęcie stanowi odpowiedź na zadanie konkursowe.
 2. Zadania konkursowe należy publikować w terminie od momentu publikacji posta konkursowego do 19.02.2021 do godziny 23:59.
 3. Zdjęcia zamieszczone po upływie terminu określonego w pkt. 2 powyżej, nie biorą udziału w Konkursie.
 4. Przesłanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej przedstawiającej wizerunek osoby lub inny element umożliwiający jednoznaczną identyfikację danej osoby jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Uczestnik posiada wszelkie zgody na rozpowszechnianie wizerunku umieszczonego w Pracy Konkursowej dla celów Konkursu, zgodnie z zapisami Regulaminu. Prace Konkursowe naruszające postanowienia niniejszego ust. 4 zostaną wykluczone z Konkursu.
 5. Prace konkursowe będą oceniane przez 3 osobową Komisję Konkursową (dalej „Komisja”),w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora.
 6. Komisja nagrodzi trzy osoby (dalej: „Zwycięzcy”), na podstawie oceny Prac konkursowych z uwzględnieniem takich kryteriów jak: zgodność Prac Konkursowych z tematyką, oryginalność, kreatywność i pomysłowość. Dokonując wyboru Zwycięzców Komisja decyduje jednocześnie o przyznaniu danemu Zwycięzcy danej Nagrody (miejsca) w Konkursie, kierując się kryteriami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym.
 7. Lista Zwycięzców zostanie opublikowana w formie Insta Stories na profilu @eranowychkobiet_klub do 22.02.2021, do godz. 14:00.
 8. Zwycięzcy zobowiązani są wysłać w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od ogłoszenia wyników Konkursu wszelkie dane niezbędne do przekazania im nagrody (imię i nazwisko oraz adres na który ma zostać wysłana nagroda).
 9. W przypadku niedopełnienia obowiązków informacyjnych zawartych w pkt. 8, w określonym powyżej terminie, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn od Organizatora niezależnych, a zwłaszcza podania błędnych danych przez poszczególnych Zwycięzców lub zdarzeń siły wyższej.
 11. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wyłonionemu przez Komisję Konkursową, o której mowa w pkt. 5 powyżej, według kryteriów określonych w pkt. 6 powyżej. W takim przypadku Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej w prywatnej wiadomości wysłanej w ramach serwisu Instagram lub zostanie poproszony o kontakt w komentarzu pod postem konkursowym.
 12. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim.
 13. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w pieniądzu. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.

§4.

NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu oraz Regulaminem serwisu Instagram, w szczególności Uczestników, którzy:
  1. nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/ profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Instagram;
  3. tworzą fikcyjne konta/ profile w serwisie Instagram;
  4. którzy nadeślą odpowiedź zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt;
  5. których odpowiedź będzie edytowana.
 2. Każdy przypadek wykrycia nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego Uczestnika z udziału w Konkursie.

§5.

NAGRODY

 1. . W Konkursie przewidziano 3 (trzy) Nagrody, sponsorowane przez firmę MOKATE, odpowiednio:
  1. 1 (jedną) Nagrodę Główną – dla Laureata I-go miejsca w Konkursie w postaci: nagrody rzeczowe – ekspres do kawy KRUPS XP3208 o wartości 507,00 zł (pięćsetsiedem złotych 00/100) brutto oraz zestaw trzech kaw Mokate 1000g o wartości 117,90 zł (sto siedemnaście złotych 90/100) brutto a także dodatkowa Nagroda pieniężna w wysokości 69 zł (sześćdziesiątdziewięć złotych 00/100) – łączna wartość Nagrody dla Laureata Nagrody Głównej stanowi kwotę 693,90 zł (słownie: sześćsetdziewięćdziesiąttrzy złotych 90/100) brutto;
  2. 2 (dwie) Nagrody Wyróżnienia – po jednej Nagrodzie Wyróżnienia dla każdego z Laureatów uplasowanych przez Komisję Konkursową na miejscu od II-go do III-go – w postaci: zestawu dwóch filiżanek do espresso oraz 3 kawy Mokate 500g każda
 2. Dodatkowa Nagroda pieniężna, o której mowa w ust. 1 pkt a) powyżej, nie będzie wypłacona Laureatowi Nagrody Głównej, lecz zostanie pobrana (potrącona) przez Sponsora jako zryczałtowany podatek, o którym mowa w art. 41 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu łącznej wartości Nagrody (rzeczowej i dodatkowej Nagrody pieniężnej) wygranej w Konkursie przez Laureata. Sponsor jako płatnik, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prześle podatek od Nagrody (rzeczowej i pieniężnej) w wysokości 10% łącznej wartości Nagrody (rzeczowej i pieniężnej) do właściwego urzędu skarbowego.
 3. Nagrody Wyróżnienia (ust. 1 pkt b) powyżej) z uwagi na ich wartość (poniżej kwoty 200 zł brutto) nie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem z tytułu nagród i wygranych – zwolnienie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt 68a ( w zw. z pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, 1358, 1394, 1495, 1622, 1649, 1655, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200.).
 4. Nagrody zostaną wysłane pocztą na wskazany przez Zwycięzcę adres. Koszt wysyłki pokrywa Sponsor.
 5. Z przekazania nagród zostanie sporządzony stosowny protokół.

§.6.

PRZETWARZANE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy uczestnik Konkursu zgłaszający pracę konkursową przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją Konkursu następuje przetwarzanie jego danych osobowych, stanowiąc prawnie uzasadniony interes Organizatora. Podanie tych danych przez uczestników jest dobrowolne, acz niezbędne do realizacji Konkursu. Niepodanie tych danych skutkować będzie nieuwzględnieniem pracy konkursowej. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo ich sprostowania, oraz żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

§7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://eranowychkobiet.com/regulamin-konkursu-mokate/ w zakładce notatki.
 2. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Nagrody, o których mowa w §5 wolne są od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2126).

Warszawa, dnia 12.02.2021