fbpx

Era Nowych Kobiet by Joanna Przetakiewicz - DOŁĄCZ do nas!

Już wkrótce powstanie tutaj
strona Nowej Ery.
Ery Nowych Kobiet!

Zostań jedną z nas i dowiedz się pierwsza o nowej stronie:

Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, Formularza Kontaktowego oraz Newslettera. Polityka Prywatności zawiera również informacje dotyczące praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych.

1. Definicje

Ilekroć w dalszej części Polityki Prywatności użyto poniższych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 • Administrator – La Mania z siedzibą w Warszawie, „La Mania” Sp. z o.o. ul. Balladyny 3c; e-mail: rodo@lamania.eu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS:0000366284, posiadająca NIP 113-281-31-43 oraz REGON: 142572166; dane kontaktowe: e-mail: rodo@lamania.eu;
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca ze Strony Internetowej, Formularza Kontaktowego lub Newslettera;
 • Strona Internetowa – domena internetowa https://eranowychkobiet.com, której administratorem jest Administrator;
 • Formularz Kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną, dostępna na Stronie Internetowej (w zakładce „Kontakt”), której przedmiotem jest umożliwienie Użytkownikowi wysłania wiadomości do Administratora;
 • Newsletter – biuletyn wysyłany cyklicznie w formie elektronicznej do Użytkowników, zawierający materiały marketingowe dot. Administratora oraz (w zależności od preferencji Użytkownika) Informacje Handlowe;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Administratora, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną („ś.u.d.e.”);
 • Era Nowych Kobiet („ENK”) – cykl spotkań w ramach ruchu, odbywające się w całej Polsce

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usługi:

 1. Formularza Kontaktowego (udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
 2. Newslettera (cykliczne otrzymywanie biuletynu dot. Administratora), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika na otrzymanie materiałów marketingowych lub Informacji Handlowej;

jak również w przypadkach, gdy przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla skorzystania z powyższych usług.

3. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w tym do prowadzenia korespondencji w związku z zadanym przez Użytkownika pytaniem oraz otrzymywaniem Newslettera; nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub cofnięcia zgody (w przypadku Newslettera).

5. Odbiorcy danych

W procesie realizacji celu przetwarzania, dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w szczególności podmiotom zajmującym się techniczną obsługą Strony Internetowej. Odbiorcami powyższych danych mogą być podmioty dokonujące czynności przetwarzania w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 28 RODO).

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Administrator ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie.

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające poszanowanie prywatności i ochronę danych osobowych Użytkowników.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane – a jeśli są: także uzyskania ich kopii) oraz do sprostowania i usunięcia danych. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usunięte poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Administratora, na adresy wskazane w Polityce Prywatności.

Użytkownik ma również prawo do ograniczenia przetwarzania danych (prawo do sprzeciwu), a także prawo do przeniesienia swoich danych (o ile ich przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody).

Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania swoich danych (za wyjątkiem ich przechowywania), w sytuacjach, gdy:

 • kwestionuje prawidłowość danych;
 • kwestionuje zgodność z prawem przetwarzania danych;
 • nie są już dłużej potrzebne Administratorowi, jednak są potrzebne Użytkownikowi;
 • wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Aby skorzystać z praw wskazanych w pkt 6-7 Polityki Prywatności, osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać wiadomość na adres podany w ust. 1 Polityki Prywatności (drogą elektroniczną lub tradycyjną) wraz ze wskazaniem, z którego prawa chce skorzystać, w jakim zakresie oraz w jaki sposób. Administrator zwraca się z prośbą o podanie w treści niniejszej wiadomości danych kontaktowych, umożliwiających szybkie nawiązanie kontaktu na etapie realizacji prawa osoby występującej z wnioskiem, w szczególności, gdy zajdzie potrzeba upewnienia się co do tożsamości wnioskodawcy lub upewnienia się, z którego prawa lub w jakim zakresie osoba chce skorzystać (preferowany, choć nieobowiązkowy, jest numer telefonu).

7. Możliwość wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie udzielonej zgody (tj. świadczenie usługi Newslettera), Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacjach, w których dane Użytkownika były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Administratora.

8. Przetwarzanie danych poza terytorium EOG

Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkownika poza terytorium EOG.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli przetwarzanie danych przez Administratora nastąpiło z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik ma możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

10. Polityka plików cookies

Pliki cookies to pliki zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której Użytkownik przegląda strony internetowe.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony Internetowej.

Informacje zebrane przez Administratora nie będą udostępniane podmiotom lub osobom innym niż upoważnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz upoważnionych do administrowania Stroną Internetową.

W każdym wypadku Użytkownik może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów zaleca się skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub kontakt z producentem przeglądarki.

Każdy Użytkownik, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu Użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

Na urządzeniu Użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookies pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich, w szczególności: Facebook, Google, Twitter. Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.

11. Formularz Kontaktowy

Na Stronie Internetowej znajduje się Formularz Kontaktowy, umożliwiający każdemu Użytkownikowi wysłanie wiadomości do Administratora.

W celu skorzystania z Formularza Kontaktowego, należy:

 • wypełnić pole „Wiadomość”, wskazując treść wiadomości skierowanej do Administratora;
 • wypełnić pole „Adres e-mail” oraz „Lokalizację”, podając odpowiednio adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana odpowiedź Administratora oraz województwo, z którego pochodzi adres e-mail.

Każdorazowo, w przypadku korzystania z usługi Formularza Kontaktowego, zbierany jest adres poczty elektronicznej. Podanie adresu poczty elektronicznej umożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika.

12. Newsletter

Każdy z Użytkowników może otrzymywać Newsletter, po uprzednim wyrażeniu na to zgody, tj. podanie adresu mailowego oraz zaznaczenie odpowiedniej klauzuli na otrzymywanie treści marketingowych lub Informacji Handlowych.

W szczególności Newsletter zawiera następujące informacje:

 • najbliższych spotkań ENK;
 • startu nowej strony internetowej ENK;
 • aktualności związanych z ruchem ENK, w tym publikacji artykułów na blogu.

Dodatkowo, Newsletter może zawierać również Informacje Handlowe, w sytuacji, gdy Administrator rozpocznie prowadzenie sprzedaży. W celu otrzymywania Informacji Handlowych, należy zaznaczyć dodatkową klauzulę zgody (tj. wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, w rozumieniu art. 10 ust. 2 u.ś.u.d.e.).

Każdorazowo, w przypadku korzystania z Newslettera, zbierany jest adres poczty elektronicznej oraz informacja dot. lokalizacji Użytkownika (województwo). Podanie adresu poczty elektronicznej umożliwi Administratorowi cykliczne wysyłanie Nerwslettera, natomiast podanie lokalizacji (województwa) pozwoli na lepsze dopasowanie treści Newslettera, m.in. informacji dot. organizowanych spotkań.

13. Profilowanie

Administrator oświadcza, że nie wykorzystuje mechanizmu profilowania.

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje (korzystanie z usługi Formularza Kontaktowego lub Newslettera);
 • poprzez gromadzenie plików cookies.

14. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów Polityki Prywatności, należy skontaktować się z Administratorem, na adresy podane w pkt 1 Polityki Prywatności.